Przestrzeń dziecka

INDYWIDUALNIE:

I. RODZINNA KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA 

Ma na celu określenie potrzeb, zasobów rodziny i zaplanowanie dalszych działań w kierunku zmian. 

do 90 min. – 150 zł

II. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

1. Diagnoza psychologiczna małego dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci w wieku 1-3 lat

 • Wywiad z rodzicami - jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby i wieku dziecka), na których rozmawiamy o poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, niepokojących objawach, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka (jest to bardzo dla dziecka niekomfortowe), dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się. 
 • Nagrania Video - Przed spotkaniem z dzieckiem Zespół Diagnostyczny analizyuje dostarczone przez rodzica nagrania  video dot. funkcjonowania dziecka na terenie domu (zabawa, jedzenie, umiejętności samoobsługowe, relacje z rówieśnikami),
 • Obserwacja dziecka na terenie przedszkola lub szkoły (w przypadku zgody Dyrekcji placówki) oraz konsultacji z wychowawcą na temat zasobów, potrzeb dziecka i jego funkcjonowania w grupie.
 • Badanie psychologiczne dziecka - jedno lub dwa spotkania z dzieckiem (wg potrzeby) - ocena rozwoju psychomotorycznego,
 • Obserwacja dziecka przez psychologa, pedagoga-logopedę,
 • Konsultacja psychiatryczna,
 • Analiza wszystkich zebranych danych oraz ich ocena kliniczna przeprowadzona przez Zespół Diagnostyczny 
 • Konsultacja z rodzicami: Przekazanie rodzicom rozpoznania wraz z uzasadnieniem oraz wstępnymi wskazówkami. 

Cena diagnozy uzależniona od ilości spotkań (800-1000 zł)

2. Diagnoza psychologiczna dziecka w kierunku Zespołu Aspergera - od 5 roku życia

 • Wywiad z rodzicami - jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby i wieku dziecka), na których rozmawiamy o poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, niepokojących objawach, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka (jest to bardzo dla dziecka niekomfortowe), dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się. 
 • Nagrania Video - Przed spotkaniem z dzieckiem Zespół Diagnostyczny analizyuje dostarczone przez rodzica nagrania  video dot. funkcjonowania dziecka na terenie domu (zabawa, jedzenie, umiejętności samoobsługowe, relacje z rówieśnikami),
 • Obserwacja dziecka na terenie przedszkola lub szkoły (w przypadku zgody Dyrekcji placówki) oraz konsultacji z wychowawcą na temat zasobów, potrzeb dziecka i jego funkcjonowania w grupie.
 • Badanie psychologiczne dziecka - jedno lub dwa spotkania z dzieckiem (wg potrzeby) - ocena rozwoju psychomotorycznego,
 • Obserwacja dziecka przez psychologa, pedagoga-logopedę,
 • Konsultacja psychiatryczna,
 • Analiza wszystkich zebranych danych oraz ich ocena kliniczna przeprowadzona przez Zespół Diagnostyczny 
 • Konsultacja z rodzicami: Przekazanie rodzicom rozpoznania wraz z uzasadnieniem oraz wstępnymi wskazówkami.

Cena diagnozy uzależniona od ilości spotkań (800-1000 zł)

3. Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka w wieku 6 lat.

Jest pomocna do ustalenia gotowości dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej w obszarach:

 • Kompetencji poznawczych: czyli oceny takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja orientacja w schemacie ciała, myślenie,
 • Kompetencji społeczno – emocjonalnych: umiejętności nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, kontroli emocji, adekwatnego reagowania w różnych sytuacjach, radzenia sobie z porażką, wiary we własne możliwości, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego.
 • Dydaktycznym (we współpracy z pedagogiem).

Koszt: 600zł 

4. Diagnoza możliwości intelektualnych dziecka w każdym wieku

Badanie potencjału intelektualnego dziecka, określenie jego mocnych stron w funkcjonowaniu poznawczym i obszarów wymagających wspomagania.

Koszt: 400 zł

5. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych/trudności adaptacyjnych w każdym wieku

Koszt: 400 złProcedura diagnostyki psychologicznej:

 • Wywiad z rodzicami - jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby i wieku dziecka), na których rozmawiamy o poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, niepokojących objawach, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka (jest to bardzo dla dziecka niekomfortowe),dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się. Niezbędne jest podpisanie przez rodzica i nastolatka zgody na wykonanie badania diagnostycznego.​
 • Nagrania Video - Przed spotkaniem z dzieckiem istnieje możliwość analizy dostarczonych przez rodzica nagrań funkcjonowania dziecka na terenie domu – dodatkowy koszt - 100 zł
 • Istnieje możliwość uczestniczenia diagnosty w obserwacji dziecka na terenie przedszkola lub szkoły (w przypadku zgody Dyrekcji placówki) oraz konsultacji z wychowawcą na temat potrzeb dziecka, jego funkcjonowania z przekazaniem indywidulanych wskazówek do pracy na terenie placówki – dodatkowy koszt 100 zł / godzinę
 • Badanie psychologiczne dziecka - jedno lub dwa spotkania z dzieckiem (wg potrzeby), w trakcie których wykonane są specjalistyczne, wystandaryzowane testy psychologiczne, obserwacja swobodna zachowania dziecka. Wszystkie metody badawcze są zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Na życzenie rodzica diagnoza jest sporządzana w formie opinii lub zaświadczenia.
 • Omówienie z rodzicami dziecka wyników pełnej diagnozy oraz zaproponowanie odpowiedniej terapii oraz przekazanie wskazówek do pracy w domu.

Koszt: 400-600 zł

6. Diagnoza procesów integracji sensorycznej.

Cena: 3/4 spotkania – 450 zł

III. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

1. Indywidualna terapia psychologiczna dziecka z bieżącymi trudnościami (emocjonalnymi, społecznymi, w relacji z osobą bliską i inne).

do 50 min. – 100 zł

2. Indywidualna terapia psychologiczna dziecka z diagnozą Autyzmu lub Zespołu Aspergera.

do 50 min. – 80 zł

3. Indywidualna terapia psychologiczna dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną.

do 50 min. – 80 zł 

4. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka
(m.in. poczucia własnej wartości, pewności siebie, bezpieczeństwa, poznawania swoich mocnych stron, uczenie się adekwatnego radzenia sobie z emocjami w sytuacji sukcesu i porażki).

do 50 min. – 100 zł

5. Indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne/ terapia pedagogiczna
(m.in. usprawnianie funkcji analizatora słuchowego i wzrokowego, rozwijanie sprawności manualnej. grafomotorycznej,  koncentracji uwagi).

do 50 min. – 80 zł 

WOLNE TERMINY U JOANNY PIŁATOWICZ:

wtorek: godz. 18:00, 19:00

piątek: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

sobota: 9:00, 10:00, 11:00

IV. TERAPIA RODZINNA 

(rodzic + dziecko, rodzice +dziecko)

do 90 min. – 150 zł

 

GRUPOWO:

I. ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI WSPIERAJĄCE ICH ROZWÓJ EMOCJONALNO - SPOŁECZNY 

Założenia:

1. Stymulowanie rozwoju społecznego i komunikacji

Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu społecznego z dorosłym oraz innymi dziećmi, rozwijanie aktywnego słuchania, kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, poznanie radości i korzyści ze współdziałania w grupie, podnoszenie umiejętności autoprezentacji, poznawanie zasad społecznych i wdrażanie do ich stosowania.

2. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka

Ćwiczenia rozpoznawania i określania własnych emocji, rozwój poczucia własnej wartości, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, poznawanie swoich mocnych stron, uczenie się̨ adekwatnego radzenia sobie z emocjami w sytuacji sukcesu i porażki, kształtowanie poczucia tożsamości.

Proponujemy zajęcia dla różnych grup wiekowych w soboty! 

9.00-10.00 - zajęcia dla przedszkolaków - grupa 1,

10.00-11.00 - zajęcia dla dzieci szkolnych (kl. 1-3) -grupa 2,

11.00-12.00 - zajęcia dla dzieci szkolnych (kl.4-6)- grupa 3

12.00- 13.00 - zajęcia dla nastolatków - grupa 4

Koszt: 200 zł / 5 zajęć

Płatne przelewem na konto:

23 1910 1048 2269 3790 8016 0001,

z dopiskiem imię i nazwisko_zajęcia grupowe (nr grupy)

AKTUALNIE TRWA 2 ETAP: DOSKONALIMY I POSZERZAMY NASZE KOMPETENCJE EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

SOBOTY: MARZEC: 10,17,24, KWIECIEŃ:  7, 14

Włączamy Rodziców w proces zmian dziecka i zachęcamy do aktywności poprzez drobne „prace domowe”.

Drugi etap zajęć grupowych zawiera zadania do wykonania w domu oraz element psychoedukacji rodzica w formie wskazówki (krótkiej informacji od nas), na co należy zwrócić szczególną uwagę w danym tygodniu, by utrwalić progres dziecka i w jaki sposób to zrobić.

 

 Procedura diagnostyki psychologicznej:

 Ilość spotkań ustalana jest zawsze indywidualnie wg. potrzeb rodziny i wskazań diagnosty.