Przestrzeń dziecka

INDYWIDUALNIE:

I. RODZINNA KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA 

Ma na celu określenie potrzeb, zasobów rodziny i zaplanowanie dalszych działań w kierunku zmian. 

do 90 min. – 150 zł

II. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

1. Diagnoza psychologiczna małego dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci w wieku 1-3 lat

 • Wywiad z rodzicami - jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby i wieku dziecka), na których rozmawiamy o poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, niepokojących objawach, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka (jest to bardzo dla dziecka niekomfortowe), dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się. 
 • Nagrania Video - Przed spotkaniem z dzieckiem Zespół Diagnostyczny analizyuje dostarczone przez rodzica nagrania  video dot. funkcjonowania dziecka na terenie domu (zabawa, jedzenie, umiejętności samoobsługowe, relacje z rówieśnikami),
 • Obserwacja dziecka na terenie przedszkola lub szkoły (w przypadku zgody Dyrekcji placówki) oraz konsultacji z wychowawcą na temat zasobów, potrzeb dziecka i jego funkcjonowania w grupie.
 • Badanie psychologiczne dziecka - jedno lub dwa spotkania z dzieckiem (wg potrzeby) - ocena rozwoju psychomotorycznego,
 • Obserwacja dziecka przez psychologa, pedagoga-logopedę,
 • Konsultacja psychiatryczna,
 • Analiza wszystkich zebranych danych oraz ich ocena kliniczna przeprowadzona przez Zespół Diagnostyczny 
 • Konsultacja z rodzicami: Przekazanie rodzicom rozpoznania wraz z uzasadnieniem oraz wstępnymi wskazówkami. 

Cena diagnozy uzależniona od ilości spotkań (800-1000 zł)

2. Diagnoza psychologiczna dziecka w kierunku Zespołu Aspergera - od 5 roku życia

 • Wywiad z rodzicami - jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby i wieku dziecka), na których rozmawiamy o poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, niepokojących objawach, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka (jest to bardzo dla dziecka niekomfortowe), dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się. 
 • Nagrania Video - Przed spotkaniem z dzieckiem Zespół Diagnostyczny analizyuje dostarczone przez rodzica nagrania  video dot. funkcjonowania dziecka na terenie domu (zabawa, jedzenie, umiejętności samoobsługowe, relacje z rówieśnikami),
 • Obserwacja dziecka na terenie przedszkola lub szkoły (w przypadku zgody Dyrekcji placówki) oraz konsultacji z wychowawcą na temat zasobów, potrzeb dziecka i jego funkcjonowania w grupie.
 • Badanie psychologiczne dziecka - jedno lub dwa spotkania z dzieckiem (wg potrzeby) - ocena rozwoju psychomotorycznego,
 • Obserwacja dziecka przez psychologa, pedagoga-logopedę,
 • Konsultacja psychiatryczna,
 • Analiza wszystkich zebranych danych oraz ich ocena kliniczna przeprowadzona przez Zespół Diagnostyczny 
 • Konsultacja z rodzicami: Przekazanie rodzicom rozpoznania wraz z uzasadnieniem oraz wstępnymi wskazówkami.

Cena diagnozy uzależniona od ilości spotkań (800-1000 zł)

3. Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka w wieku 6 lat.

Jest pomocna do ustalenia gotowości dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej w obszarach:

 • Kompetencji poznawczych: czyli oceny takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja orientacja w schemacie ciała, myślenie,
 • Kompetencji społeczno – emocjonalnych: umiejętności nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, kontroli emocji, adekwatnego reagowania w różnych sytuacjach, radzenia sobie z porażką, wiary we własne możliwości, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego.
 • Dydaktycznym (we współpracy z pedagogiem).

Koszt: 600zł 

4. Diagnoza możliwości intelektualnych dziecka w każdym wieku

Badanie potencjału intelektualnego dziecka, określenie jego mocnych stron w funkcjonowaniu poznawczym i obszarów wymagających wspomagania.

Koszt: 400 zł

5. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych/trudności adaptacyjnych w każdym wieku

Koszt: 400 złProcedura diagnostyki psychologicznej:

 • Wywiad z rodzicami - jedno lub dwa spotkania z rodzicami (wg potrzeby i wieku dziecka), na których rozmawiamy o poziomie rozwoju dziecka na poszczególnych etapach jego życia, niepokojących objawach, oddziaływaniach środowiskowych, rówieśniczych, okolicznościowych i innych. Na pierwsze spotkanie należy przyjść bez dziecka (jest to bardzo dla dziecka niekomfortowe),dostarczyć ksero opinii specjalistów, nauczycieli, wychowawców oraz dokumentację medyczną dziecka (zaświadczenia medyczne, wypisy ze szpitala, poradni, książeczka zdrowia dziecka). Dokumenty zostaną oddane po zapoznaniu się. Niezbędne jest podpisanie przez rodzica i nastolatka zgody na wykonanie badania diagnostycznego.​
 • Nagrania Video - Przed spotkaniem z dzieckiem istnieje możliwość analizy dostarczonych przez rodzica nagrań funkcjonowania dziecka na terenie domu – dodatkowy koszt - 100 zł
 • Istnieje możliwość uczestniczenia diagnosty w obserwacji dziecka na terenie przedszkola lub szkoły (w przypadku zgody Dyrekcji placówki) oraz konsultacji z wychowawcą na temat potrzeb dziecka, jego funkcjonowania z przekazaniem indywidulanych wskazówek do pracy na terenie placówki – dodatkowy koszt 100 zł / godzinę
 • Badanie psychologiczne dziecka - jedno lub dwa spotkania z dzieckiem (wg potrzeby), w trakcie których wykonane są specjalistyczne, wystandaryzowane testy psychologiczne, obserwacja swobodna zachowania dziecka. Wszystkie metody badawcze są zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Na życzenie rodzica diagnoza jest sporządzana w formie opinii lub zaświadczenia.
 • Omówienie z rodzicami dziecka wyników pełnej diagnozy oraz zaproponowanie odpowiedniej terapii oraz przekazanie wskazówek do pracy w domu.

Koszt: 400-600 zł

6. Diagnoza procesów integracji sensorycznej.

Cena: 3/4 spotkania – 450 zł

III. TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

1. Indywidualna terapia psychologiczna dziecka z bieżącymi trudnościami (emocjonalnymi, społecznymi, w relacji z osobą bliską i inne).

do 50 min. – 100 zł

2. Indywidualna terapia psychologiczna dziecka z diagnozą Autyzmu lub Zespołu Aspergera.

do 50 min. – 80 zł

3. Indywidualna terapia psychologiczna dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną.

do 50 min. – 80 zł 

4. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka
(m.in. poczucia własnej wartości, pewności siebie, bezpieczeństwa, poznawania swoich mocnych stron, uczenie się adekwatnego radzenia sobie z emocjami w sytuacji sukcesu i porażki).

do 50 min. – 100 zł

5. Indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne/ terapia pedagogiczna
(m.in. usprawnianie funkcji analizatora słuchowego i wzrokowego, rozwijanie sprawności manualnej. grafomotorycznej,  koncentracji uwagi).

do 50 min. – 80 zł 

WOLNE TERMINY U JOANNY PIŁATOWICZ:

wtorek: godz. 18:00, 19:00

piątek: 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

sobota: 9:00, 10:00, 11:00

IV. TERAPIA RODZINNA 

(rodzic + dziecko, rodzice +dziecko)

do 90 min. – 150 zł

 

GRUPOWO:

ZAJĘCIA GRUPOWE W NURCIE SKONCENTROWANYM NA ROZWIĄZANIACH

WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EMOCJONALNO - SPOŁECZNY ORAZ PROCESY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U DZIECI 

 W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, SZKOLNYM, DLA NASTOLATKÓW Z RÓŻNYMI TRUDNOŚCIAMI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYMI: (trudności adaptacyjne, problemy wychowawcze, nadmierna nieśmiałość, zaburzenia lękowe (mutyzm wybiórczy,  fobia szkolna, lęk uogólniony), zespół nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera), zaburzenia zachowania i emocji).

Podział na grupy dokonujemy ze względu na wiek i potrzeby rodziny. 

Agnieszka Sławińska

Ewa Petrykowska

Założenia naszego programu :

1. Stymulowanie rozwoju społecznego i komunikacji

Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu społecznego z dorosłym oraz innymi dziećmi, rozwijanie aktywnego słuchania, kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej, poznanie radości i korzyści ze współdziałania w grupie, podnoszenie umiejętności autoprezentacji, poznawanie zasad społecznych i wdrażanie do ich stosowania, 

2. Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka

Rozwijanie kompetencji emocjonalnych w zakresie rozpoznawania i określania własnych emocji, rozpoznawania emocji innych osób, rozwój poczucia własnej wartości, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, poznawanie swoich mocnych stron, poznawanie i uczenie się strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących, uczenie się adekwatnego radzenia sobie z emocjami w sytuacji sukcesu i porażki.

3. Stymulowanie procesów integracji sensorycznej

Dostarczenie zmiennej stymulacji przedsionkowo-proprioceptywnej, stymulacja sfer (dotykowej, słuchowej, wzrokowej), usprawnienie funkcji okoruchowych, ćwiczenia integrujące odruchy, stymulacji czucia głębokiego, ćwiczenia kształtujące obraz i schemat ciała oraz orientację przestrzenną, ćwiczenia doskonalące mechanizmy równoważne.

Udział w zajęciach grupowych poprzedza wstępna, bezpłatna (0,5h) konsultacja psychologiczna z Rodzicem, w terminie dogodnym dla obu stron, podczas której określa się cel pracy, obowiązujące zasady oraz inne tematy ważne dla rodzica.

Cały program zajęć grupowych jest podzielony na dwie części po 13 spotkań (z uwagi na ferie zimowe i święta). Zajęcia grupowe odbywają się regularnie w soboty:

Harmonogram zajęć 1 część (13 spotkań) 

15,22,29 wrzesień

6,13,20,27 październik

10,17,24 listopad

1,8,15 grudzień

Harmonogram zajęć 2 część (13 spotkań) 

12,19,26 styczeń

16, 23 luty

2,9,16,23,30 marzec

6,13,27 kwiecień

             Godziny zajęć: 
8:00 - dzieci w wieku przedszkolnym,
9:00 - dzieci w wieku wczesnoszkolnym - 1-3 kl.
10:00 - dzieci w wieku 4-7 kl.

 1. Czas trwania 1 zajęć grupowych wynosi 45 minut.
 2. Zajęcia odbywają się w sali „Szkraby i Zabawy”  przy ul. Hubalczyków 7 lok. 6 w Płocku.
 3. Opłata za 1 część zajęć grupowych - (50 zł za 1 zajęcia) - 650 zł - przelewem do 10 września na rachunek: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka _ zajęcia grupowe
 4. Opłata za 2 część zajęć grupowych - (50 zł za 1 zajęcia) - 650 zł - przelewem do 10 stycznia na rachunek: 23 1910 1048 2269 3790 8016 0001 z dopiskiem imię i nazwisko dziecka _ zajęcia grupowe
 5. Możliwe jest otrzymanie faktury po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.
 6. Rodzic dokonuje pełnej opłaty za zajęcia grupowe, niezależnie od zaistniałych powodów nieobecności dziecka na zajęciach.
 7. Jedyną sytuacją, w której zajęcia są odrabiane to ich odwołanie przez osoby prowadzące z przyczyn losowych. Rodzice są poinformowani o tym fakcie na dzień przed terminem zajęć smsowo.  Odrobienie zajęć ma miejsce w terminie dogodnym dla obu stron.
 8. Prowadzące informują rodziców o poziomie funkcjonowania dziecka na zajęciach, jego aktualnych potrzebach, mocnych stronach i poczynionych postępach (w formie kart pracy otrzymywanych na każdych zajęciach).
 9. Rodzice, których dzieci biorą udział w programie zajęć grupowych mają prawo do 40% zniżki za opłatę w Warsztatach dla Rodziców – 250 zł za 10 h. Konkretny termin zostanie podany po zebraniu się zainteresowanych.

 

     

 Procedura diagnostyki psychologicznej:

 Ilość spotkań ustalana jest zawsze indywidualnie wg. potrzeb rodziny i wskazań diagnosty.